Available courses

     ศึกษาหลักการของแนวคิดเชิงคำนวณ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม ตัวอย่างและประโยชน์ของแนวคิดเชิงคำนวณเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบขั้นตอนวิธีสำหรับแก้ปัญหา การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา การออกแบบขั้นตอนวิธี การทำซ้ำ การจัดเรียงและค้นหาข้อมูล ตัวอย่างการออกแบบขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การศึกษาตัวอย่างโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การกำหนดปัญหา ศึกษา วางแผน ดำเนินงาน สรุปผลและเผยแพร่ ในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นและเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

        ความหมายของการการสื่อสารข้อมูล  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ  การเผยแพร่สารสนเทศ  ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต  ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์  ประยุกต์เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Theory of Knowledge)  พร้อมสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม

     ศึกษาความสำคัญของการเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต ติดตั้งและใช้งานโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ (web server)  การทำงานของคำสั่งภาษา PHP  ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อรับและแสดงผลข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  ออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการและฐานข้อมูล  ออกแบบและเขียนโปรแกรมพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน

   เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ  รู้จักวิธีการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใช้สร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม  ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้หลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)  ตามหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกรูปแบบอักษร รูปภาพ สี ตัวอักษร พื้นหลัง ตาราง สามารถแทรกลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลหน้าเดียวกัน ต่างหน้า และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น สามารถนำผลงานแสดงบนเว็บบราวเซอร์ได้

  เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ  รู้จักวิธีการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใช้สร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม  ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้หลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)  ตามหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกรูปแบบอักษร รูปภาพ สี ตัวอักษร พื้นหลัง ตาราง สามารถแทรกลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลหน้าเดียวกัน ต่างหน้า และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น สามารถนำผลงานแสดงบนเว็บบราวเซอร์ได้

        สามารถสร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองพร้อมทั้ง Export ไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม SketchUp โดยนำหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความถนัดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมมีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ

     ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ    มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

     เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ  รู้จักวิธีการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่างๆ  รู้จักเลือกใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสม   ปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว วิเคราะห์ ออกแบบโดยการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) ออกแบบหน้าเว็บเพจแทรกรูปภาพ สี ตัวอักษร พื้นหลัง ตาราง สามารถแทรกลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลหน้าเดียวกัน ต่างหน้า และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นสามารถนำผลงานเว็บเพจแสดงบนเว็บบราวเซอร์  เข้าใจและเห็นคุณค่าของอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ upload เว็บเพจขึ้นบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อพัฒนาผลงาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและสังคมได้

   ศึกษา เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์จากรายวิชา IS1 (Research and Knowledge Formation) เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก โดยเขียนโครงร่าง บทนำ เนื้อเรื่อง สรุป ในรูปของรายงานการศึกษาค้นคว้าเชิงวิชาการเป็นภาษาไทยความยาว จำนวน 4,000 คำ หรือ เป็นภาษาอังกฤษ ความยาว 2,000 คำ    มีการอ้างอิงแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้อย่างหลากหลายเชื่อถือได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียบเรียงและถ่ายทอดสื่อสาร นำเสนอความคิดอย่างชัดเจน เป็นระบบ มีการนำเสนอในรูปแบบเดี่ยว (Oral individual) หรือกลุ่ม (Oral panel presentation) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย และมีการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดทักษะในการเขียนรายงานเชิงวิชาการ และทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เห็นประโยชน์และคุณค่าในการสร้างสรรค์งานและถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ

         เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ  รู้จักวิธีการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่างๆ  รู้จักเลือกใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปได้อย่างเหมาะสม   ปฏิบัติการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว วิเคราะห์ ออกแบบโดยการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation) ออกแบบหน้าเว็บเพจแทรกรูปภาพ สี ตัวอักษร พื้นหลัง ตาราง สามารถแทรกลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลหน้าเดียวกัน ต่างหน้า และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นสามารถนำผลงานเว็บเพจแสดงบนเว็บบราวเซอร์  เข้าใจและเห็นคุณค่าของอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ upload เว็บเพจขึ้นบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม  ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อพัฒนาผลงาน ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตและสังคมได้


        เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ  รู้จักวิธีการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใช้สร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม  ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้หลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)  ตามหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกรูปแบบอักษร รูปภาพ สี ตัวอักษร พื้นหลัง ตาราง สามารถแทรกลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลหน้าเดียวกัน ต่างหน้า และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น สามารถนำผลงานแสดงบนเว็บบราวเซอร์ได้