Available courses

        ความหมายของการการสื่อสารข้อมูล  พัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บอกประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น การรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ  การเผยแพร่สารสนเทศ  ความหมายและพัฒนาการอินเทอร์เน็ต  ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษา และโปรแกรมอรรถประโยชน์  ประยุกต์เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงานโดยการเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานโดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Theory of Knowledge)  พร้อมสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์  เลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม

        เข้าใจความหมาย ความสำคัญและหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เว็บเพจ โฮมเพจ  รู้จักวิธีการสร้างโฮมเพจในรูปแบบต่างๆ  ศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้  (Research and Knowledge Formation)  เกี่ยวกับการเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษาที่ใช้สร้างเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม  ปฏิบัติการวิเคราะห์ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว โดยใช้หลักการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)  ตามหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกรูปแบบอักษร รูปภาพ สี ตัวอักษร พื้นหลัง ตาราง สามารถแทรกลิงค์เชื่อมโยงข้อมูลหน้าเดียวกัน ต่างหน้า และลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น สามารถนำผลงานแสดงบนเว็บบราวเซอร์ได้

        สามารถสร้างโมเดลชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงานของตนเองพร้อมทั้ง Export ไฟล์เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ โดยใช้โปรแกรม SketchUp โดยนำหลักการการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาพัฒนาผลงานตามความสนใจและความถนัดอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมมีหลักการใช้โปรแกรมในการนำเสนอผลงานด้วยกระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม  จนสามารถสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ